JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad kan jag överklaga?

Bortsett från besluten i dispensärenden får alla arrendenämndens beslut överklagas till hovrätten. Med vissa undantag får hovrättens beslut överklagas till Högsta domstolen.

Det krävs inget prövningstillstånd när arrendenämndens beslut  överklagas till hovrätten (8 kap. 31 a § andra stycket jordabalken).

Arrendenämndens beslut kan överklagas i följande fall.

Jordbruksarrende

Tvist mellan en jordägare och en jordbruksarrendator angående

Bostadsarrende

Tvist mellan en jordägare och en bostadsarrendator angående

Anläggningsarrende

Tvist mellan en jordägare och en anläggningsarrendator angående

Fiskearrende

Tvist mellan en fiskevattenägare och en fiskearrendator angående

Ärenden enligt jaktlagen

Tvist mellan en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare angående

  • förlängning av jakträttsavtalet och/eller ändring av jakträttsvillkoren (18 § jaktlagen i dess lydelse under tiden den 1 januari 1988 till och med den 31 december 2000).

Ärenden enligt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället

Lagen gäller bara för jordbruksarrende som är gårdsarrende och för bostadsarrende. Arrendenämnden kan ta upp följande frågor enligt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället:

Kan jag överklaga hovrättens beslut?

Enligt huvudregeln kan du överklaga alla hovrättens beslut till Högsta domstolen, men en förutsättning för att HD ska ta upp ditt ärende är att domstolen beviljar prövningstillstånd. Du kan i princip bara få prövningstillstånd om ditt ärende har så kallat prejudikatintresse.

I följande ärendetyper måste hovrätten bevilja prövningstillstånd för att du ska få gå vidare till Högsta domstolen:

Jordbruksarrende

Bostadsarrende

Anläggningsarrende

Fiskearrende

Hovrätten kan bara tillåta att beslutet överklagas om det finns ett prejudikatintresse. Även när hovrätten tillåter att ett ärende av den här typen överklagas, gäller reglerna om att det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om vilka arrendetvister jag kan överklaga?

Bestämmelserna om vilka arrendenämndsbeslut som du kan överklaga finns i 8 kap. 31 § jordabalken, 16 § lag om fiskearrenden, 14 § lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället jämförd med 23 § andra stycket lag om arrendenämnder och hyresnämnder och 53 § jaktlagen i dess lydelse under tiden den 1 januari 1988 till och med den 31 december 2000.

Ordlista

Prejudikat

Dom eller beslut, främst från högsta instans, som kan vara av betydelse för kommande avgöranden. Domen eller beslutet blir vägledande, prejudicerande, för framtida avgöranden.