JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Så här gör du om du vill att arrendenämnden ska ta upp en tvist

Om du vill att arrendenämnden ska ta upp ditt ärende skickar du in en skriftlig ansökan. Ansökan är kostnadsfri. Här hittar du också information om vad som händer när ansökan har kommit in till nämnden.

Du ska skicka din ansökan till den arrendenämnd dit fastigheten hör. Du hittar kontaktuppgifter under "Var finns arrendenämnden?".

Använd gärna blanketten Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd (blankett HN-1, pdf, länken öppnas i nytt fönster).

Arrendenämnden kan medla i alla arrendeärenden och pröva vissa tvister. Du kan läsa om vilka ärenden som arrendenämnden kan pröva under Ärenden i arrendenämnden.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress - ange gärna telefonnummer och e-postadress.
  • Ombudets kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn och adress - ange gärna telefonnummer.
  • Arrendeställets adress eller beteckning.
  • Vad du yrkar, det vill säga hur du vill att nämnden ska besluta. Var så tydlig som möjligt!
  • De omständigheter som du hänvisar till som stöd för yrkandet. Beskriv också anledningen till att du ansöker och vad du och din motpart är oeniga om.

Skriftväxling

När en ansökan kommer in till arrendenämnden granskas den och i vissa fall begär nämnden in kompletterande uppgifter av sökanden. Om sökanden inte kommer in med de kompletterande uppgifterna, kan nämnden avvisa ansökan.

Nämnden skickar sedan ansökan till motparten för yttrande.

Sammanträde

När skriftväxlingen är avslutad kallar arrendenämnden parterna till sammanträde. I samband med sammanträdet - eller ofta vid ett senare tillfälle - besiktigar nämnden ibland fastigheten.

Går det att överklaga arrendenämndens beslut?

Vissa av arrendenämndens beslut kan du överklaga skriftligen hos den hovrätt som anges i fullföljdshänvisningen. Överklagandet ska ha kommit in till arrendenämnden inom tre veckor från den dag då nämnden meddelade beslutet.

I överklagandet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, på vilket sätt du är missnöjd och hur du vill ha beslutet ändrat. Du kan läsa mer om hur överklagandet går till i de anvisningar som bifogas arrendenämndens beslut. Information om vilka beslut som går att överklaga finner du under "Vad kan jag överklaga?"

För de ärenden som du kan överklaga till hovrätten och därefter i vissa fall till Högsta domstolen, gäller andra regler för vem som ska stå för rättegångskostnaderna. Den part som förlorar tvisten kan komma att få betala motpartens rättegångskostnad. Läs mer under "Vad kostar det"

 
Senast ändrad: 2016-09-14