JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolar i Norden

Domstolarna i Norden påminner till stora delar om varandra, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på vår gemensamma historia. Offentlighet och insyn är viktiga medel för att trygga rättssäkerheten även i grannländerna. 

Danmark

I Danmark handläggs alla typer av mål i allmänna domstolar så kallade Byretter, Landsretter och en Højesteret. Det finns också ett antal specialdomstolar som till exempel Sjö- och Handelsdomstolen.

Byretterna, som från den 1 januari 2007 är 24 st, kan i mycket jämföras med våra svenska tingsrätter. Landsretterna är två stycken och påminner om våra svenska hovrätter, medan Højesteret är Danmarks högsta domstol. Däremot saknar Danmark den typ av förvaltningsdomstolar för tvister mellan enskilda och myndigheter som finns i Sverige.

I Danmark samordnar Domstolsstyrelsen de administrativa frågorna, liksom för domstolarna på Färöarna och Grönland.

Norge

Även det norska domstolsväsendet är uppbyggt kring ett gemensamt domstolsslag och ett litet antal specialdomstolar, som till exempel Jordskifterettene och Arbeidsretten.

I varje norsk kommun finns ett Forliksråd som medlar i till exempel köptvister, ersättningskrav och skuldfrågor.

Första instans för brottmål och övriga privaträttsliga tvister är Tingrettene, som dessutom har visst förvaltnings- och registeransvar. Där utöver finns sex Lagmansretter, vilka kan jämföras med Hovrätten samt en Höyesterett.

Domstoladministrasjonen är den organisation som samordnar administrativa frågorna.

Finland

Det finländska domstolsväsendet är det som mest liknar det svenska med sin uppdelning i allmänna domstolar för brottmål och tvister mellan enskilda, samt förvaltningsdomstolar där myndighetsbeslut behandlas. Till detta kommer fyra specialdomstolar: Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, Försäkringsdomstolen och Riksrätten.

De allmänna domstolarna består av 27 tingsrätter, fem hovrätter och en Högsta domstol. Förvaltningsdomstolarna består av nio förvaltningsdomstolar och en Högsta Förvaltningsdomstol. I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar, med namn enligt placeringsorten: Helsingfors, Tavastehus, Östra Finlands, Norra Finlands, Åbo och Vasa förvaltningsdomstolar. Dessutom finns Ålands förvaltningsdomstol.

I Finland är det Justitieförvaltningsavdelningen inom Justitiedepartementet som samordnar de administrativa frågor inom domstolsväsendet.

Island

Domstolsväsendet på Island består av åtta tingsrätter (heradsdomstolar) och en Högsta domstol (haestiretturinn) samt Domstolsrådet (Dómstólaráð) som samordnar de administrativa frågorna inom domstolsväsendet.
Senast ändrad: 2017-02-16

Länkar till domstolarna i Norden

Danmarks Domstole

Norges domstoler

Domstolarna i Finland

Domstolarna på Island

(länkarna öppnas i nytt fönster)