JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsägning

Tidsobestämda avtal måste alltid sägas upp medan tidsbestämda avtal upphör utan uppsägning om avtalet inte innehåller en bestämmelse om uppsägningstid. 

Ett lägenhetsarrende kan löpa på bestämd tid, tills vidare eller på arrendatorns livstid (8 kap. 5 § jordabalken och 7 kap. 5 § jordabalken). Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt (8 kap. 3 § jordabalken).

Måste uppsägningen ha en viss form? 

Uppsägningen ska enligt huvudregeln vara skriftlig. Alternativt kan den vara muntlig, men den gäller då bara om mottagaren erkänner den skriftligen. Uppsägningen ska delges (8 kap. 8 § jordabalken). 

Kan avtalet upphöra utan uppsägning?

Tidsbestämda avtal upphör vid avtalstidens utgång om parterna inte har avtalat uppsägningstid.

Tidsobestämda avtal måste däremot alltid sägas upp (8 kap. 5 § jordabalken).

Hur lång är uppsägningstiden?

Om avtalet löper tills vidare och parterna inte har avtalat någon uppsägningstid, upphör avtalet på den fardag som inträffar närmast efter sex månader räknat från uppsägningen. Den 14 mars varje år är fardag. Säger jordägaren eller arrendatorn i ett sådant fall upp tillsvidareavtalet innan arrendatorn har tillträtt arrendestället, upphör avtalet genast att gälla (8 kap. 5 § jordabalken).

Vid tidsbestämda avtal kan parterna fritt avtala hur lång uppsägningstiden ska vara. Det avtalade uppsägningstiden gäller då även när jordägaren eller arrendatorn säger upp avtalet innan arrendatorn har tillträtt arrendestället.

Vad händer om avtalet inte sägs upp i tid?

Lagen saknar uttryckliga regler om detta.

Kan arrendenämnden ta ställning till om avtalet ska förlängas?

Eftersom en lägenhetsarrendator inte har något besittningsskydd, har arrendatorn inte heller någon rätt att få förlängningsfrågan prövad. Arrendatorn har inte heller rätt till skadestånd.

Varken jordägaren eller arrendatorn kan ansöka om uppskov med avflyttningen.

När arrenderätten är förverkad

Du hittar information om uppsägning vid förverkande under Lägenhetsarrende/Förverkande av arrenderätten.

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2019-03-29