JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendetiden

Ett lägenhetsarrende kan ingås på bestämd tid, tills vidare eller på arrendatorns livstid. 

En upplåtelse av lägenhetsarrende är inte bindande för längre tid än 50 år. Om arrendet ligger i ett område för vilket det finns en detaljplan, är avtalet som längst bindande i 25 år. Tidsbegränsningarna gäller inte när staten är upplåtare (7 kap. 5 § jordabalken).

Maximitiden räknas från den dag då parterna träffade avtalet och alltså inte från tillträdesdagen.

Avtalet blir inte automatiskt ogiltigt i och med att maximitiden överskrids, men både jordägaren och arrendatorn har då rätt att säga upp avtalet.

Sägs avtalet upp med anledning av att maximitiden har passerats, upphör det att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen (8 kap. 4 § andra stycket jordabalken). Fardag är den 14 mars.
Senast ändrad: 2019-03-29