JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendeavtalet

Ett avtal om lägenhetsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator träffar ett skriftligt eller ett muntligt avtal.

Upplåtelsen är inte ett lägenhetsarrende om den uppfyller förutsättningarna för att räknas som jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende (8 kap. 1 § andra stycket jordabalken). 

Det måste också utgå någon form av ersättning (8 kap. 1 § första stycket jordabalken).

Tvingande lagregler

Om parterna avtalar i strid med en tvingande bestämmelse måste jordägaren ändå rätta sig efter lagbestämmelsen. Arrendatorn däremot kan välja mellan lagbestämmelsen och avtalsvillkoret (8 kap. 2 § jordabalken).

Lägenhetsarrende är inte reglerat i samma omfattning som de övriga arrendetyperna. Det innebär också att det finns färre tvingande regler, vilket ger parterna en större avtalsfrihet.

Reglerna om lägenhetsarrende har inte samlats i något eget kapitel. De uttryckliga reglerna om lägenhetsarrenden finns i stället i 8 kapitlet jordabalken och reglerna i 7 kapitlet jordabalken gäller i tillämpliga delar. 

Dispens från tvingande lagregler

Det är inte möjligt att få dispens från de få tvingande bestämmelser som gäller för lägenhetsarrende.

Avtalets innehåll

Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt, men det är - för klarhetens skull - en fördel att upprätta ett skriftligt avtal

Arrendeavtalet bör bland annat innehålla uppgifter

  • om parternas namn och kontaktuppgifter
  • om arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen
  • om hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet
  • om arrendetiden
  • om eventuell uppsägningstid
  • om förlängningstid vid utebliven uppsägning
  • om avgiften (eller annan motprestation). 

Den som inte är insatt i jordabalkens regler kan behöva hjälp av en advokat eller av en kunnig jurist.

Arrendenämnden tillhandahåller inte formulär för arrendeavtal.
Senast ändrad: 2019-03-29