JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bra att veta

Information om GDPR
Till dig som har lämnat eller kommer att lämna personuppgifter till nämnden. Om du har eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till nämnden är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter
Din personuppgifter behandlas på nämnden för att kunna handlägga ärendet. Nämnden behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse.

För att nämnden ska kunna handlägga behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Nämnden kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vi ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid nämnden. När ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftning kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på nämnden och andra som behöver få dem för att ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina uppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till nämnden. Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändning mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett ärende pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invändning mot en behandling och begär begränsning av den kommer nämnden att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen
Om du anser att nämnden behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Dataskyddsombud
Nämndens dataskyddsombud når du på telefon 08-561 66 532 eller via e-post på HNS-dataskyddsombud@dom.seSenast ändrad: 2019-07-12

Nämndens upplysningstelefon har upphört från och med den 31 mars 2019, se ytterligare information längre ned.

Öppet-och telefontider

Observera att hyresnämnden från och med den 2 maj 2019 har nya öppet-och telefontider enligt nedan:

Helgfria vardagar, måndag-torsdag kl 08.30-16.00, samt fredag 08.30-15.00.

Ändrade besöks-och telefontider

SOMMARTIDER PÅ HYRESNÄMNDEN

Under perioden 1 juli 2019 till 9 augusti 2019 har hyresnämnden följande besöks-och telefontider:

Kl. 09.00-14.00, alla vardagar

I anslutning till vissa helgdagar kan öppettiden vara begränsad.

 

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tivster mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar i.

Den som vill ha svar på frågor om vad lagen säger eller råd om hur/vad de ska göra, hänvisas till advokat eller jurist för rådgivning. Det finns även jurister i branch/medlemsorganisationer som biträder rättssökande.

Svar på många vanligt förekommande frågor rörande exempelvis hyres-, arrende- och bostadsrätt kan också sökas på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se som uppdateras löpande. Från och med den 1 april 2019 lämnas denna typ av upplysningar genom de två webb-platserna.

 

Upplysning
Nämnden ger inte information eller råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur denna ska lägga upp sin process.

Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor; www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/ eller www.arrendenamnden.se