JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsägning

Uppsägningen ska normalt vara skriftlig och avtalet ska i regel sägas upp minst åtta månader eller minst ett år i före arrendetidens utgång. Ett avtal som inte har sagts upp i tid löper vidare på samma villkor.

Om jordägaren eller arrendatorn vill att arrendeavtalet ska upphöra, ska den som vill avsluta avtalet säga upp det.

Vill jordägaren eller arrendatorn i stället att arrendevillkoren ska ändras för en ny period, ska avtalet inte sägas upp. Den part som vill ändra villkoren ska i stället skriftligen delge motparten en begäran om villkorsändring.

Arrendatorns uppsägning

En korrekt uppsägning får omedelbart den verkan att arrendatorn har rätt att flytta vid arrendetidens utgång.

Uppsägningen innebär också att arrendatorn är skyldig att flytta. Om arrendatorn ångrar sig, gäller ändå uppsägningen om inte jordägaren frivilligt går med på att förlänga arrendeförhållandet.

Jordägarens uppsägning

En jordägare som har sagt upp avtalet och som vill ha förlängningstvisten prövad i arrendenämnden, ska vända sig till nämnden senast två månader från den dag då avtalet senast kunde sägas upp.

Jordägarens uppsägning leder till att avtalet upphör först om arrendenämnden beslutar att avtalet ska upphöra. Detta förutsätter att det finns en besittningsskyddsbrytande grund.

En jordägare som har sagt upp avtalet kan avstå från att gå vidare med uppsägningen och i stället vända sig till arrendenämnden och begära villkorsändring. Ansökan ska då ha kommit in senast två månader före den löpande arrendeperiodens utgång.

Hur lång är uppsägningstiden?

Om arrendetiden är kortare än fem år, ska avtalet sägas upp senast åtta månader före arrendetidens utgång.

Är arrendetiden minst fem år, ska avtalet sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång.

Om parterna har avtalat längre uppsägningstid än de minimitider som finns i lagen, är jordägaren bunden av den längre uppsägningstiden. Arrendatorn däremot kan alltid använda sig av minimiuppsägningstiden.

Har parterna avtalat kortare uppsägningstid än minimitiden, måste jordägaren ändå säga upp enligt minimireglerna. Arrendatorn kan däremot följa avtalet.

Arrendenämnden kan bevilja dispens från de tvingande reglerna om uppsägningstiden längd.

Exempel

Arrendeavtalet löper på fem år och parterna har avtalat en uppsägningstid på två år. Arrendatorn har då en möjlighet att säga upp med ett års uppsägningstid (9 kap. 3 § första stycket jordabalken) medan jordägaren är bunden av den avtalade uppsägningstiden på två år (8 kap. 2 § första stycket jordabalken).

Om parterna i stället hade avtalat en uppsägningstid på sex månader, hade arrendatorn kunnat säga upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Jordägaren däremot hade varit bunden av den lagstadgade uppsägningstiden på ett år.

Måste uppsägningen ha en viss form? 

Uppsägningen ska enligt huvudregeln vara skriftlig. Alternativt kan den vara muntlig, men den gäller då bara om mottagaren erkänner den skriftligen. En uppsägning ska delges.

Kan avtalet upphöra utan uppsägning?

Om arrendetiden är kortare än ett år upphör avtalet automatiskt vid arrendetidens utgång. Avtalet måste då bara sägas upp om parterna har avtalat om uppsägningstid.

Skulle arrendatorn stanna kvar på arrendestället trots att arrendeavtalet har upphört utan uppsägning, måste jordägaren uppmana honom eller henne att flytta. Detta ska ske inom två månader räknat från avtalstidens utgång. Reagerar inte jordägaren i tid förlängs avtalet på samma villkor för ytterligare en avtalsperiod.

Vad händer om avtalet inte sägs upp i tid?

Om arrendetiden är ett år eller längre, måste avtalet alltid sägas upp för att upphöra. Detta gäller alltså även om parterna inte har avtalat någon uppsägningstid.

Sägs avtalet inte upp förlängs det på samma villkor för ytterligare en period. Så blir också fallet om en jordägare som har sagt upp avtalet inte vänder sig till arrendenämnden senast två månader från den dag då avtalet senast kunde sägas upp.

Arrendenämnden kan bevilja dispens från skyldigheten att säga upp avtalet.

Har arrendatorn rätt till flyttningsersättning?

När arrendeavtalet har upphört på grund av en uppsägning från jordägarens sida har en jordbruksarrendator rätt till flyttningsersättning om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Arrendet är ett gårdsarrende med besittningsskydd.
  • Besittningsskyddet har brutits antingen för att marken ska användas enligt en detaljplan eller för att den utan att det framgår av en detaljplan ska användas för annat ändamål än jordbruk till exempel för allmän väg, bebyggelse, flygfält eller försvarsanläggning.
  • Den nya användningen av marken kan antas lämna väsentligt högre avkastning eller kan tillgodoses genom expropriation eller liknande tvångsförvärv.
  • Det finns inga särskilda skäl som gör att det är oskäligt mot jordägaren att han eller hon ska betala flyttningsersättning. Så kan till exempel vara fallet om jordägaren erbjuder arrendatorn ett annat likvärdigt arrende.

Ersättningens storlek

Om arrendatorn har rätt till ersättning, ska beloppet motsvara den genomsnittliga årliga arrendeavgiften för den senaste arrendeperioden. Kan arrendatorn visa att hans eller hennes förlust är större, kan ersättningen bli högre, men den kan som högst motsvara tre års arrendeavgifter.

Reglerna om jordbruksarrendatorns rätt till flyttningsersättning finns i 9 kap. 14 § jordabalken.

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2019-03-29