JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upplåta arrendestället i andra hand

Huvudregeln är att arrendatorn inte får upplåta arrendestället eller en del av arrendestället i andra hand utan jordägarens samtycke. Om inte rätten att upplåta är begränsad eller bortavtalat i arrendeavtalet, har arrendatorn i vissa fall ändå rätt att upplåta byggnader och mark i andra hand.

Om inte arrendeavtalet begränsar eller förbjuder det, får arrendatorn utan jordägarens samtycke upplåta i andra hand i följande situationer:

  • Arrendatorn får hyra ut ett ledigt utrymme i en byggnad om det kan ske utan olägenhet för jordägaren. Med byggnad menas här en byggnad som ingår i upplåtelsen och därför normalt ägs av jordägaren. Vid gårdsarrende ingår en eller flera byggnader i upplåtelsen.
  • Arrendatorn får upplåta ett område av ouppodlad mark som upplagsplats och liknande om det kan ske utan olägenhet för jordägaren.
  • Arrendatorn får hyra ut egna hus på arrendestället om det kan ske utan avsevärd olägenhet för jordägaren.

Lagen gör ingen skillnad på andrahandsupplåtelser mot ersättning och gratisupplåtelser. Om andrahandsupplåtelsen kräver samtycke för att vara giltig, krävs alltså samtycke även när arrendatorn inte tar betalt för upplåtelsen.

Det är inte möjligt att få arrendenämndens tillstånd att upplåta i andra hand.

Otillåten underupplåtelse kan leda till att arrenderätten förverkas och upphör i förtid eller att rätten till förlängning går förlorad.

 

 
Senast ändrad: 2015-03-25