JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Syn och avräkning

För att kunna fastställa om arrendeställets skick har förändrats under avräkningsperioden, brukar parterna anlita synemän som håller syneförrättning vid avräkningsperiodens början och slut.

Synen ligger till grund för den avräkning som ska ske mellan jordägaren och arrendatorn

 • när arrendatorn frånträder arrendet 
 • eller vid en tidigare tidpunkt om parterna har träffat avtal om det
 • eller i samband med att arrendeavtalet förlängs om det har gått mer än nio år sedan arrendatorn tillträdde arrendestället eller från närmast föregående avräkning.

Synen ska förrättas av minst två synemän som är auktoriserade av länsstyrelsen och som är förtrogna med ortens jordbruksförhållanden.

Jordägaren och arrendatorn ska gemensamt utse synemännen och de svarar gemensamt för synekostnaden. Sinsemellan svarar de för hälften var.

Reglerna om syn är inte tvingande, men jordägarens möjlighet att visa att arrendatorn försummat sin underhållsskyldighet är mycket begränsad om det inte har förekommit någon tillträdessyn.

En part kan klandra synen genom att väcka talan i tingsrätt inom en månad från det att han eller hon delgavs synehandlingen. En syn som inte har klandrats och därför har vunnit laga kraft kan inte motbevisas.

Om det finns en skiljeklausul i arrendeavtalet där det har bestämts att arrendenämnden är skiljedomstol, klandras synen till nämnden.

När ska synen hållas?

Synen ska äga rum tidigast sex månader före och senast fyra månader efter den dag den avser, det vill säga tillträdes- eller avträdesdagen, den nya arrendeperiodens första dag eller annan tidpunkt som parterna kan ha avtalat om. Synemännen kan begära att länsstyrelsen medger att synen får avslutas senare än fyra månader efter den dag den avser och synemännen kan på egen hand bestämma att den del av synen som går ut på att fastställa om det förekommer ogräs på arrendeställets får ske senast sex månader efter den dag den avser.

Exempel

Avräkningsperioden börjar och slutar ofta den 14 mars. Synen får då hållas tidigast den 14 september året före och senast den 14 juli samma år. Länsstyrelsen kan efter ansökan av synemännen medge att synen får ske senare än den 14 juli och synemännen kan på egen hand bestämma att den del av synen som går ut på att fastställa om det förekommer ogräs på arrendestället ska ske senast den 14 september.

Vad ska synas?

Synemännen ska enligt huvudregeln undersöka allt som hör till arrendestället, men delar av arrendestället får undantas från synen under följande förutsättningar:

 • Jordägaren och arrendatorn kommer överens om i vad mån en brist ska ingå i avräkningsunderlaget.
 • Synemännen gör en anteckning om överenskommelsen i syneprotokollet.

Exempel på sådant som normalt synas är

 • byggnader
 • trädgård
 • åker och äng
 • beteshagar
 • hägnader
 • diken
 • vägar
 • broar
 • brunnar och ledningar.

Om parterna inte kan komma överens om ersättningen

ska synemännen bestämma ersättningen.

Synemännen ska anteckna allt som förekommit under synen i en synehandling. Synehandlingen ska undertecknas av synemännen.

Synehandlingen ska innehålla uppgifter om

 • vilka brister som finns på arrendestället
 • hur bristerna är beskaffade
 • vad som behöver göras för att bota bristerna
 • vad det kommer att kosta att avhjälpa bristerna.

Synemännen ska inte ta ställning till varför en brist har uppkommit eller bedöma vem som har orsakat den.

Synemännen ska delge parterna synehandlingen inom tre månader från det att de avslutade synen. De ska i samband med detta lämna tydliga anvisningar om vad den ska göra som vill klandra synen.

Avräkningen

Vid avräkningen är de synehandlingar som synemännen upprättade vid synen underlag för att bestämma om någon av parterna ska ersätta den andre för förbättring eller försämring av arrendeställets skick.

Ett bristbelopp som har noterats vid tillträdessynen ska justeras med hänsyn till kostnadsförändringen under avräkningsperioden. Justeringen sker i allmänhet enligt konsumentprisindex.
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om syn och avräkning?

Bestämmelserna om syn och avräkning finns i 9 kap. 23-28 §§ jordabalken.