JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överlåta arrenderätten

Huvudregeln är att arrendatorn inte har rätt att överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Det finns tre huvudsakliga undantag.

1. Arrendatorns rätt att överlåta ett långtidsarrende

Om arrendeavtalet löper på tio år eller på längre tid, får arrendatorn överlåta avtalet genom köp, byte eller gåva om följande förutsättningar är uppfyllda: 

 • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
 • Arrendatorn har först erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot skälig ersättning för arrenderättens värde.
 • Jordägaren har inte inom en månad accepterat erbjudandet att lösa in arrenderätten.
 • Den som ska ta över är en lämplig och skötsam person.

Det räcker inte att arrendeförhållandet i sig har varat i tio år eller längre. Avtalstiden måste vara bestämd till tio år eller till längre tid.

Hembudet 

Om inte jordägaren frivilligt vill gå med på överlåtelsen, ska arrendatorn erbjuda jordägaren att lösa arrendet innan han eller hon överlåter det.

Om arrendatorn tecknar ett bindande överlåtelseavtal innan han eller hon har erbjudit jordägaren att lösa arrendet, riskerar arrendatorn att förverka arrenderätten.

Jordägaren behöver då inte först uppmana arrendatorn att rätta till sitt misstag, men jordägaren måste säga upp arrendeavtalet inom sex månader från det han eller hon fick kännedom om den otillåtna överlåtelsen.

Däremot kan arrendatorn - utan att riskera förverkande - teckna ett överlåtelseavtal som är villkorat till att gälla bara om jordägaren godkänner överlåtelsen.

Hembudet ska inte innehålla någon uppgift om vilken ersättning arrendatorn vill ha för arrenderätten. Den frågan blir aktuell först sedan jordägaren har antagit hembudet.

Om parterna är oense om hur stort beloppet ska vara, ska detta bestämmas vid en syneförrättning.

Om jordägaren inte lämnar besked om att han vill lösa arrenderätten inom en månad från erbjudandet, har arrendatorn rätt att överlåta arrenderätten till en lämplig och skötsam person.

Ett dödsbos rätt att överlåta ett långtidsarrende

Om arrendatorn avlider under arrendetiden, har hans eller hennes dödsbo rätt att överlåta ett visstidsavtal om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
 • Dödsboet har först erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot skälig ersättning för arrenderättens värde. Dödsboet ska lämna erbjudandet till jordägaren inom sex månader efter dödsfallet.
 • Jordägaren har inte inom en månad accepterat erbjudandet att lösa in arrenderätten.
 • Den som ska ta över är en lämplig och skötsam person.

Dödsboet har rätt att överlåta även om arrendeavtalet löper på kortare tid än tio år.

Överlåtelse av ett långtidsarrende genom bodelning med mera

Arrenderätten till ett visstidsavtal kan också övergå

 • genom bodelning
 • genom arv
 • genom testamente
 • genom bolagsskifte eller genom liknande förvärv.

Detta under förutsättning

 • att arrendeavtalet löper på tio år eller på längre tid
 • att rätten att överlåta inte är begränsad eller bortskriven i avtalet. 
 • att arrendatorn först har erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot skälig ersättning för arrenderättens värde
 • att jordägaren inte inom en månad har accepterat erbjudandet att lösa in arrenderätten
 • att den som ska ta över är en lämplig och skötsam person. 

2. Överlåtelse till en make/maka eller till ett barn

Arrendenämnden kan lämna tillstånd till en överlåtelse till en make/maka eller till ett barn genom köp, byte eller gåva när följande förutsättningar är uppfyllda: 

 • Avtalet löper på viss tid.
 • Arrendet omfattar ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag.
 • Jordägaren har inte befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Arrendenämndens beslut får överklagas till hovrätten.

Regeln är tvingande. Det går alltså inte att begränsa eller upphäva den i arrendeavtalet.

Om flera personer innehar arrenderätten gemensamt får var och en av dem överlåta sin rätt till en medarrendator som är make/maka eller barn till den som överlåter.

Ett dödsbos rätt att överlåta till en make/maka eller till ett barn

Om arrendatorn avlider under arrendetiden, har hans eller hennes dödsbo rätt att överlåta arrendet till arrendatorns make eller barn under följande förutsättningar:

 • Avtalet löper på viss tid.
 • Arrendet omfattar ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag.
 • Jordägaren har inte befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Överlåtelse till en make/maka eller till ett barn genom bodelning med mera

Arrendenämnden kan lämna tillstånd till en överlåtelse till en make eller till ett barn som sker genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Avtalet löper på viss tid.
 • Arrendet omfattar ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag.
 • Jordägaren har inte befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Dessa regler gäller på motsvarande sätt även vid överlåtelse mellan medarrendatorer. 

3. Överlåtelse efter investeringstillstånd

En jordbruksarrendator har under vissa förutsättningar rätt att göra investeringar på arrendestället om arrendenämnden lämnar tillstånd till det (9 kap. 21 a § jordabalken). Det kan handla om investeringar i byggnader, markanläggningar eller jord.

En arrendator som har gjort sådana investeringar får överlåta arrenderätten om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Han eller hon har skriftligen erbjudit jordägaren att lösa in investeringen.
 • Jordägaren har inte accepterat erbjudandet inom tre månader.
 • Den som arrenderätten ska överlåtas till är en lämplig person med ordnad ekonomi.

Om jordägaren har invändningar mot den person som arrendatorn anvisar, kan arrendatorn vända sig till arrendenämnden. Nämnden tar då ställning till om jordägaren skäligen kan nöjas med den eller de personer som arrendatorn föreslår, dvs. om de är lämpliga och skötsamma.

Arrendenämndens beslut kan överklagas till hovrätten.

Om arrendatorn inte överlåter arrenderätten inom tre år från det han eller hon erbjöd jordägaren att lösa den, måste arrendatorn på nytt erbjuda jordägaren att lösa in investeringen.

Hur fördelas ansvaret för skulder och skador efter överlåtelsen?

Jordabalken innehåller inga uttryckliga regler om hur ansvaret fördelas efter en överlåtelse, men av allmänna rättsprinciper följer

 • att den överlåtande arrendatorn inte ansvarar för skyldigheter som uppkommer efter överlåtelsen
 • att den överlåtande arrendatorn ansvarar för skyldigheter som uppkommit före överlåtelsen
 • att jordägaren även kan vända sig mot den nya arrendatorn om han eller hon till exempel vill ha ersättning för skador eller skulder som har uppkommit före överlåtelsen. Den nya arrendatorn kan då i sin tur vända sig mot överlåtaren och kräva tillbaks det han har betalat.

Om jordägaren i stället för att gå med på en regelrätt överlåtelse, skriver av det gamla avtalet och tecknar ett nytt med den nya arrendatorn, svarar var och en av arrendatorerna för sin avtalstid.
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen finns reglerna om när en jordbruksarrendator har rätt att överlåta arrenderätten?

Bestämmelserna om när en jordbruksarrendator har rätt att överlåta arrenderätten finns i 9 kap. 31-31 b §§ jordabalken.

Kan ett livstidsavtal överlåtas?

En arrendator får inte överlåta ett livstidsavtal under sin livstid, men livstidsavtalet kan under vissa förutsättningar övergå på arrendatorns make eller maka vid arrendatorns död (8 kap. 6 § jordabalken).