JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förverkande av arrenderätten

När arrenderätten är förverkad kan jordägaren säga upp avtalet i förtid. Jordägaren kan inte hänvisa till andra anledningar till förverkande än de som räknas upp i lagen. Arrendatorn kan i vissa fall undgå förverkande genom att sluta missköta sig. I andra fall ska jordägaren säga upp avtalet senast inom sex månader från det han eller hon fick kännedom om att arrendatorn missköter sig. Reglerna är gemensamma för alla arrendeformerna.

Arrenderätten är förverkad, och jordägaren har möjlighet att säga upp avtalet i förtid i följande situationer:

  1. Arrendatorn betalar inte arrendeavgiften inom en månad från förfallodagen.
  2. Arrendatorn vanvårdar arrendestället eller försummar vad som krävs av honom eller henne enligt 9 kap. 35 § jordabalken och rättar sig inte efter jordägarens tillsägelse.
  3. Arrendatorn använder arrendestället för annat ändamål än det som är avtalat eller avviker från en avtalad odlingsplan eller från någon annan bestämmelse för hur jorden ska skötas och rättar sig inte efter jordägarens tillsägelse.
  4. Arrendatorn överlåter arrenderätten i strid med jordabalkens bestämmelser eller upplåter den helt eller delvis i andra hand när detta inte är tillåtet.  
  5. Arrendatorn åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som inte följer av jordabalken och som det objektivt sett är av synnerlig vikt för jordägaren att arrendatorn fullgör.

 

När kan arrendatorn ändå inte skiljas från arrendestället?

Ringa betydelse

Arrenderätten är inte förverkad när det handlar om bagatellartade förseelser eller klart ursäktliga misstag från arrendatorns sida.

Rättelse sker innan jordägaren säger upp (punkt 1-3)

Är arrenderätten förverkad på grund av att arrendatorn inte har betalat arrendeavgiften i tid, vanvårdat arrendestället eller använt det för annat ändamål än det som har avtalats, kan arrendatorn inte skiljas från arrendestället om han eller hon slutar att missköta sig innan jordägaren har sagt upp avtalet.

Om arrendatorn deponerar avgiften hos länsstyrelsen inom fristen på en månad eller innan hyresvärden har sagt upp avtalet, räknas den som betald till jordägaren (8 kap. 12 a och 12 b §§ jordabalken). Arrenderätten är då inte förverkad så länge arrendatorn inte har missbrukat rätten att deponera.

Avgiften betalas senast tolfte vardagen efter uppsägningen (punkt 1)

Är arrenderätten förverkad på grund av att arrendatorn inte har betalt arrendeavgiften i tid, har han eller hon ytterligare en möjlighet att undgå förverkande. Arrendatorn kan nämligen återvinna arrenderätten genom att betala avgiften senast tolfte vardagen räknat från uppsägningsdagen.

Jordägaren är inte skyldig att underrätta arrendatorn om möjligheten att återvinna arrenderätten.

Jordägaren säger inte upp avtalet (punkt 4-5)

Vid otillåten överlåtelse eller andrahandsupplåtelse och när arrendatorn åsidosätter en avtalsenlig skyldighet av vikt, kan arrendatorn skiljas från arrendestället bara om jordägaren säger upp avtalet inom sex månader från det han eller hon fick kännedom om att arrendatorn missköter sig. Jordägaren är i dessa fall inte skyldig att först uppmana arrendatorn att sluta missköta sig.

Jordägarens rätt till skadestånd

Säger jordägaren upp avtalet i förtid på grund av förverkande, har jordägaren rätt till skadestånd.  Det kan till exempel handla om uteblivna arrendeintäkter för den återstående arrendetiden. Jordägaren är skyldig att aktivt försöka minska skadeståndet genom att till exempel undersöka om det går att upplåta arrendet till en ny arrendator.

Uppsägningen

Uppsägningen ska enligt huvudregeln vara skriftlig. Alternativt kan den vara muntlig, men den gäller då bara om mottagaren erkänner den skriftligen. Uppsägningen ska delges.

En ansökan hos domstol där jordägaren yrkar att avtalet ska upphöra eller att arrendatorn ska avhysas, gäller som uppsägning när domstolen har delgivit arrendatorn den. På samma sätt gäller en ansökan om avhysning hos kronofogdemyndigheten som uppsägning när myndigheten har delgivit arrendatorn den.

När upphör avtalet?

När jordägaren säger upp avtalet på grund av att arrenderätten är förverkad, upphör arrendeavtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen. Fardag är den 14 mars.

Domstol kan bestämma att arrendatorn ska flytta tidigare.

När arrenderätten är förverkad på grund av att arrendatorn inte har betalt arrendeavgiften i tid, kan avtalet upphöra först sedan återvinningsfristens tolv vardagar har passerat (8 kap. 25 § jordabalken).
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om förverkande av arrenderätten?

Bestämmelserna om förverkande av arrenderätten finns i 8 kap. 23 - 25 §§ jordabalken.