JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd

Huvudregeln är att arrendatorn har rätt till förlängning av avtalet även om jordägaren har sagt upp honom eller henne för avflyttning. Huvudregeln gäller inte när arrendatorn saknar besittningsskydd och när det finns en besittningsbrytande grund.

Jordbruksarrendatorns besittningsskydd är direkt vilket innebär att arrendatorn har rätt att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden.

Inget besittningsskydd

Arrendatorn har inget besittningsskydd i följande fall:

 • Det som upplåts är ett sidoarrende och avtalstiden är högst ett år. Vid sidoarrende ingår inte bostad i arrendet.
 • Arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid.
 • Jordägaren har sagt upp avtalet på grund av att en pant eller en borgen, som har ställts som säkerhet för arrendeavtalet, har försämrats och arrendatorn inte i tid har ställt en ny godtagbar säkerhet (8 kap. 14 § jordabalken).
 • Arrendenämnden har lämnat en dispens som innebär att arrendatorn - helt eller delvis - har avstått från besittningsskydd (Läs mer i högerspalten).

Situationer när besittningsskyddet kan brytas

När jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn rätt att få det förlängt om det inte föreligger en besittningsskyddsbrytande grund.

Arrendatorn har inte rätt till förlängning

 • när arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp arrendeavtalet till avtalstidens utgång
 • när arrendeavtalet är uppsagt till avtalstidens utgång på grund av att en pant eller en borgen har försämrats och arrendatorn inte i tid har ställt en ny godtagbar säkerhet (8 kap. 14 § jordabalken)
 • när jordägaren har sagt upp avtalet på grund av annan allvarlig misskötsam än sådan som kan leda till att arrenderätten förverkas och det är skäligt att avtalet upphör
 • när jordägaren, hans eller hennes make/maka eller avkomling ska bruka arrendestället (självinträda) och det inte är oskäligt mot arrendatorn att arrenderätten upphör
 • när arrendestället behövs för en indelning i rationella brukningsenheter (strukturrationalisering) och det inte av särskilda skäl är oskäligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör
 • när jordägaren ska använda arrendestället i enlighet med en detaljplan
 • när arrendestället i annat fall ska användas till annat ändamål än jordbruk och det inte är oskäligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör.

Arrendatorn kan få behålla en del av arrendestället

När arrendatorn inte har rätt till förlängning kan han eller hon ibland ändå få behålla en del av arrendestället. Det förutsätter att jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn bara lämnar en del av arrendestället och att det är lämpligt att förlänga avtalet för arrendestället i övrigt.

Kan arrendenämndens beslut överklagas?

Arrendenämndens beslut kan överklagas till hovrätten.
Senast ändrad: 2019-03-29

Avstående från besittningsskydd

Reglerna om besittningsskydd kan sättas ur spel om arrendenämnden lämnar dispens. Dispensen innebär att arrendatorn avstår från sin rätt att få avtalet förlängt i alla eller i vissa situationer.

Om arrendatorn bara delvis har avstått från besittningsskyddet, har han eller hon besittningsskydd i de situationer som inte omfattas av dispensen.

Överenskommelsen om avstående från besittningsskydd ska tas in i arrendeavtalet.

Nämnden kan lämna dispens om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns ett av båda parter undertecknat arrendeavtal.
 • Det framgår av avtalet att jordägaren får begära nämndens godkännande.
 • Ansökan har kommit in till nämnden senast inom en månad efter det avtalet undertecknades.
 • Jordägaren anger sakligt godtagbara skäl för varför dispensen ska beviljas.

Om nämnden inte lämnar dispens, blir arrendeavtalet ogiltigt. Parterna kan förhindra detta genom att skriva in i avtalet att det ändå ska gälla.