JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendetiden

Ett jordbruksarrende ska ingås på bestämd tid. Avtal som löper tills vidare eller på arrendatorns livstid gäller som femåriga avtal. Bara staten kan upplåta arrende för arrendatorns livstid.

Gårdsarrende

Om det ingår ett bostadshus i upplåtelsen (gårdsarrende), ska arrendetiden vara bestämd till minst fem år. Avtalar parterna kortare arrendetid, gäller avtalet ändå på fem år. Bara om arrendenämnden har lämnat dispens, kan avtalet löpa på kortare bestämd tid än fem år.

Sidoarrende

Ett sidoarrende är en upplåtelse där det inte ingår någon bostad. Även i dessa fall ska arrendetiden vara bestämd, men det finns inget krav på minimitid.

Maximitiden

Upplåtelse av jordbruksarrende är inte bindande för längre tid än 25 år. Bara staten kan upplåta i strid med maximitiden.

Maximitiden räknas från den dag då parterna ingick avtalet och alltså inte från tillträdesdagen.

Avtalet blir inte automatiskt ogiltigt i och med att maximitiden överskrids, men både jordägaren och arrendatorn har då rätt att säga upp avtalet.

Sägs avtalet upp, upphör det att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen (8 kap. 4 § andra stycket jordabalken). Fardag är den 14 mars.

 

 
Senast ändrad: 2019-03-29