JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendeavtalet

Ett avtal om jordbruksarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal. Reglerna om jordbruksarrende är till större delen tvingande, men parterna kan i vissa fall få arrendenämndens tillstånd att avvika från en eller flera tvingande regler. När en regel är dispositiv är parterna däremot fria att avtala i strid med den.

En upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

  • En jordägare och en arrendator har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för jordbruksändamål. 
  • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen

Avtalsvillkor som inte förts in i det skriftliga avtalet är inte giltiga. Även ändringar och tillägg måste ha skriftlig form för att gälla (8 kap. 3 § jordabalken).

Tvingande lagregler

Reglerna för jordbruksarrende är huvudsakligen tvingande (8 kap. 2 § jordabalken).

Om parterna avtalar i strid med en tvingande bestämmelse måste jordägaren ändå rätta sig efter lagbestämmelsen. Arrendatorn däremot kan välja mellan lagbestämmelsen och avtalsvillkoret.

Dispens från tvingande lagregler

Om parterna är överens om en avvikelse, och arrendenämnden godkänner denna - ger dispens - kan vissa av de tvingande lagreglerna sättas ur spel. Du kan läsa mer om förutsättningarna för att arrendenämnden ska medge dispens under "Dispens från tvingande lagregler".

Arrendenämnden kan godkänna följande avvikande villkor i ett avtal om jordbruksarrende:

Dispositiva lagregler

När lagregeln är dispositiv kan parterna på egen hand komma överens om en avvikelse från lagregeln. Då behövs alltså inget beslut om dispens.

Avtalets innehåll

Arrendeavtalet bör bland annat innehålla uppgifter

  • om parternas namn och kontaktuppgifter
  • om arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen
  • om hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet
  • om arrendetiden
  • om eventuell uppsägningstid
  • om förlängningstid vid utebliven uppsägning
  • om avgiften (eller annan motprestation). 

Den som inte är insatt i jordabalkens regler kan behöva hjälp av en advokat eller av en kunnig jurist.

Arrendenämnden tillhandahåller inte formulär för arrendeavtal.
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag definitionen på jordbruksarrende?

Jordbruksarrende definieras i 9 kap. 1 § jordabalken. Regeln om att avtal om jordbruksarrende ska upprättas skriftligt finns i 8 kap. 3 § jordabalken och bestämmelsen om att arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet finns i 8 kap. 1 § jordabalken.