JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsägning

Uppsägningen ska normalt vara skriftlig och avtalet ska sägas upp minst ett år före arrendetidens utgång. Ett avtal som inte har sagts upp i tid löper vidare på samma villkor.

Om jordägaren eller arrendatorn vill att arrendeavtalet ska upphöra, ska den som vill avsluta avtalet säga upp det.

Vill jordägaren eller arrendatorn i stället att arrendevillkoren ska ändras för en ny period, ska avtalet inte sägas upp. Den part som vill ändra villkoren, ska i stället skriftligen delge motparten en begäran om villkorsändring.

En jordägare som har sagt upp avtalet och som vill ha förlängningstvisten prövad i arrendenämnden, ska vända sig till nämnden senast två månader från den dag då avtalet senast kunde sägas upp.

En jordägare som har sagt upp avtalet kan avstå från att gå vidare med uppsägningen och i stället vända sig till arrendenämnden och begära villkorsändring. Ansökan ska då ha kommit in senast två månader före den löpande arrendeperiodens utgång

Måste uppsägningen ha en viss form? 

Uppsägningen ska enligt huvudregeln vara skriftlig. Alternativt kan den vara muntlig, men den gäller då bara om mottagaren erkänner den skriftligen. Uppsägningen ska delges (8 kap. 8 § jordabalken).

Hur lång är uppsägningstiden?

Ett bostadsarrende ska sägas upp minst ett år före arrendetidens utgång.

Om parterna har avtalat längre uppsägningstid än ett år, är jordägaren bunden av den längre uppsägningstiden. Arrendatorn däremot kan alltid använda sig av minimiuppsägningstiden.

Har parterna avtalat kortare uppsägningstid än ett år, måste jordägaren ändå säga upp enligt minimireglerna. Arrendatorn kan däremot följa avtalet.

Arrendenämnden kan bevilja dispens från de tvingande reglerna om uppsägningstiden längd.

Exempel

Arrendeavtalet löper på fem år och parterna har avtalat en uppsägningstid på två år. Arrendatorn har då en möjlighet att säga upp med ett års uppsägningstid (10 kap. 3 § första stycket jordabalken) medan jordägaren är bunden av den avtalade uppsägningstiden på två år (8 kap. 2 § första stycket jordabalken).

Om parterna i stället hade avtalat en uppsägningstid på sex månader, hade arrendatorn kunnat säga upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Jordägaren däremot hade varit bunden av den lagstadgade uppsägningstiden på ett år.

Kan avtalet upphöra utan uppsägning?

Avtalet kan normalt inte upphöra utan uppsägning. För att detta ska vara möjligt måste arrendenämnden ha lämnat dispens från uppsägningsregeln.

Vad händer om avtalet inte sägs upp i tid?

Sägs avtalet inte upp förlängs det på samma villkor för ytterligare en period (10 kap. 3 § andra stycket jordabalken). Så blir också fallet om en jordägare som har sagt upp avtalet inte vänder sig till arrendenämnden senast två månader från den dag då avtalet senast kunde sägas upp (10 kap. 6 a § jordabalken som hänvisar till 9 kap. 10 § tredje stycket jordabalken).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2019-03-29