JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överlåta arrenderätten

Huvudregeln är att arrendatorn inte får överlåta arrenderätten utan jordägarens tillstånd. Det finns två undantag som båda kan avtalas bort om arrendenämnden lämnar dispens.

Arrendatorns rätt att överlåta efter hembud

Arrendatorn får överlåta arrenderätten genom köp, byte eller gåva om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet. Ett sådant villkor är giltigt bara om arrendenämnden har godkänt det genom att lämna dispens.
 • Avtalet löper på viss tid, t.ex. fem år.
 • Arrendatorn har erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendestället mot skälig ersättning. Om arrendatorn vill att jordägaren också ska ta över en byggnad eller ersätta honom eller henne för andra investeringar på arrendestället, ska arrendatorn även ha erbjudit jordägaren att lösa in byggnaden och - om så är fallet - investeringarna.
 • Jordägaren har inte inom en månad accepterat arrendatorns hembud.
 • Den som ska ta över är skötsam och har ordnad ekonomi.

Hembudet 

Om jordägaren inte frivilligt vill gå med på överlåtelsen, ska arrendatorn erbjuda jordägaren att lösa arrendet innan han eller hon överlåter det. Vill arrendatorn att jordägaren också ska ta över en byggnad och ersätta andra investeringar som han eller hon har gjort, ska även ett erbjudande att överta byggnaden och investeringarna ingå i hembudet.

Om arrendatorn tecknar ett bindande överlåtelseavtal innan han eller hon har erbjudit jordägaren att lösa arrendet, riskerar arrendatorn att förverka arrenderätten.

Jordägaren behöver då inte först uppmana arrendatorn att rätta till sitt misstag, men jordägaren måste säga upp arrendeavtalet inom sex månader från det han eller hon fick kännedom om den otillåtna överlåtelsen.

Däremot kan arrendatorn - utan att riskera förverkande - teckna ett överlåtelseavtal som är villkorat till att gälla bara om jordägaren godkänner överlåtelsen.

Hembudet ska inte innehålla någon uppgift om vilken ersättning arrendatorn vill ha för arrenderätten. Den frågan blir aktuell först sedan jordägaren har antagit hembudet.

Om parterna är oense om hur stor ersättningen ska vara, är det allmän domstol som avgör tvisten.

Om jordägaren inte lämnar besked om att han vill lösa arrenderätten inom en månad från erbjudandet, har arrendatorn rätt att överlåta arrenderätten till en lämplig person med ordnad ekonomi.

Övergång genom bodelning med mera

Arrenderätten kan övergå till en annan person

 • genom bodelning
 • genom arv
 • genom testamente
 • genom exekutiv försäljning eller
 • i arrendatorns konkurs.

Detta under följande förutsättningar

 • Rätten att överlåta får inte vara begränsad eller bortskriven i avtalet. Ett sådant villkor är giltigt bara om arrendenämnden har godkänt det genom att lämna dispens.
 • Avtalet löper på viss tid, t.ex. fem år.
 • Den som ska ta över är skötsam och har ordnad ekonomi.

I dessa situationer behöver alltså arrendatorn inte först erbjuda jordägaren att återta arrendestället.

Hur fördelas ansvaret för skulder och skador efter överlåtelsen?

Jordabalken innehåller inga uttryckliga regler om hur ansvaret fördelas efter en arrendeöverlåtelse, men av allmänna rättsprinciper följer att

 • den överlåtande arrendatorn ansvarar för skyldigheter som har uppkommit före överlåtelsen
 • den överlåtande arrendatorn inte ansvarar för skyldigheter som uppkommer efter överlåtelsen
 • jordägaren alternativt kan vända sig mot den nya arrendatorn och begära ersättning till exempel för skador eller skulder som har uppkommit före överlåtelsen. Den nya arrendatorn kan då i sin tur kräva att överlåtaren ersätter det han eller hon har betalat till jordägaren.

Om jordägaren i stället för att gå med på en regelrätt överlåtelse, skriver av det gamla avtalet och tecknar ett nytt med den nya arrendatorn, svarar var av en av arrendatorerna för sin avtalstid.

 
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om överlåtelse av bostadsarrende?

Bestämmelserna om överlåtelse av bostadsarrende finns i 10 kap. 7 § jordabalken.

Kan ett livstidsavtal överlåtas?

En arrendator får inte överlåta ett livstidsavtal under sin livstid, men livstidsavtalet kan under vissa förutsättningar övergå på arrendatorns make eller maka vid arrendatorns död (8 kap. 6 § jordabalken).