JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd

Huvudregeln är att arrendatorn har rätt till förlängning av avtalet även när jordägaren har sagt upp honom eller henne för avflyttning. Huvudregeln gäller inte när arrendatorn saknar besittningsskydd och när det finns en besittningsbrytande grund.

Bostadsarrendatorns besittningsskydd är direkt vilket innebär att arrendatorn har rätt att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden.

Inget besittningsskydd

I följande situationer har arrendatorn inget besittningsskydd:

 • Arrendatorn har inte ett färdigbyggt hus på tomten vid den tidpunkt då jordägaren senast kan säga upp avtalet. Normalt löper arrendeavtalet på fem år med ett års uppsägningstid. Det innebär att huset ska stå färdigt senast vid utgången av avtalets fjärde år för att avtalet ska vara besittningsskyddat.
 • Arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid.
 • Jordägaren har sagt upp avtalet på grund av att en pant eller en borgen som har ställts som säkerhet för arrendeavtalet har försämrats och arrendatorn har inte i tid har ställt en ny godtagbar säkerhet (8 kap. 14 § jordabalken).
 • Arrendenämnden har lämnat en dispens som innebär att arrendatorn - helt eller delvis - har avstått från besittningsskydd.

Reglerna om när en bostadsarrendator inte har något besittningsskydd finns i 10 kap. 4 § jordabalken.

Situationer när besittningsskyddet kan brytas

När jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn rätt att få det förlängt om det inte föreligger en besittningsskyddsbrytande grund.

I följande situationer har arrendatorn inte rätt till förlängning:

 • Arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp arrendeavtalet till avtalstidens utgång.
 • Arrendeavtalet är uppsagt till avtalstidens utgång på grund av att en pant eller en borgen har försämrats och arrendatorn har inte i tid ställt en ny godtagbar säkerhet (8 kap. 14 § jordabalken).
 • Jordägaren har sagt upp avtalet på grund av annan allvarlig misskötsamhet än sådan som kan leda till att arrenderätten förverkas och det är skäligt att avtalet upphör.
 • Arrendatorn har byggt utan bygglov eller i strid med en detaljplan eller en områdesbestämmelse eller liknande myndighetsbeslut om hur marken får bebyggas eller användas.
 • Arrendatorn har ändrat en byggnad så att den inte stämmer överens med detaljplanen eller med områdesbestämmelser och jordägaren gör sannolikt att han eller hon ska använda marken i enlighet med detaljplanen eller bestämmelserna.
 • Jordägaren gör sannolikt att han eller hon ska använda marken för bebyggelse av annat slag än vad den är upplåten för eller gör sannolikt att arrendestället ska användas för jordbruk, industri eller annan ekonomisk verksamhet. För att besittningsskyddet ska brytas, ska jordägarens intresse påtagligt överväga arrendatorns intresse av att få arrendera vidare.
 • Jordägaren i annat fall har en befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet. 

Reglerna om när en bostadsarrendators besittningsskydd kan brytas finns i 10 kap. 5 § jordabalken.

Kan arrendenämndens beslut överklagas?

Arrendenämndens beslut kan överklagas till hovrätten.
Senast ändrad: 2019-03-29

Avstående från besittningsskydd

Reglerna om besittningsskydd kan sättas ur spel om arrendenämnden lämnar dispens. Dispensen innebär att arrendatorn avstår från sin rätt att få avtalet förlängt i alla eller i vissa situationer.

Om arrendatorn bara delvis har avstått från besittningsskyddet, har han eller hon besittningsskydd i de situationer som inte omfattas av dispensen.

Överenskommelsen om avstående från besittningsskydd ska tas in i arrendeavtalet.

Nämnden kan lämna dispens

 • om det finns ett av båda parter undertecknat arrendeavtal
 • om det framgår av avtalet att jordägaren får begära nämndens godkännande
 • om ansökan kommer till nämnden senast inom en månad efter det avtalet undertecknades
 • om jordägaren anger sakligt godtagbara skäl för varför dispensen ska beviljas.

Om nämnden inte lämnar dispens, blir arrendeavtalet ogiltigt. Parterna kan förhindra detta genom att skriva in i avtalet att det ändå ska gälla.