JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendetiden

Ett avtal om bostadsarrende ska ingås på bestämd tid, minst fem år eller på arrendatorns livstid. 

Om parterna bestämmer att avtalet ska löpa tills vidare, räknas det ändå enligt en tvingande lagregel som ett avtal på fem år (10 kap. 2 § jordabalken).

Maximitiden

Upplåtelse av bostadsarrende är inte bindande för längre tid än 50 år. Om arrendet ligger i ett område för vilket det finns en detaljplan är, avtalet som längst bindande i 25 år. Tidsbegränsningarna gäller inte när staten är upplåtare (7 kap. 5 § jordabalken).

Maximitiden räknas från den dag då parterna ingick avtalet och alltså inte från tillträdesdagen.

Avtalet blir inte automatiskt ogiltigt i och med att maximitiden överskrids, men både jordägaren och arrendatorn har då rätt att säga upp avtalet.

Sägs avtalet upp, upphör det att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen (8 kap. 4 § andra stycket jordabalken). Fardag är den 14 mars.
Senast ändrad: 2019-03-29