JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd

Anläggningsarrendatorns besittningsskydd är indirekt. Det innebär att arrendatorn är skyldig att flytta om avtalet sägs upp, men jordägaren är enligt huvudregeln då skyldig att betala skadestånd. Huvudregeln gäller inte när arrendatorn saknar besittningsskydd och inte heller när det finns en besittningsskyddsbrytande grund.

Rätten till skadestånd uppkommer dels när jordägaren säger upp arrendatorn för villkorsändring eller avflyttning, dels när arrendatorn säger upp sig för villkorsändring.

En arrendator som har sagt upp sig för avflyttning har inte rätt till skadestånd.

Inget besittningsskydd

Arrendatorn har inget besittningsskydd

  • när parterna har avtalat bort besittningsskyddet
  • när arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid
  • när jordägaren har sagt upp avtalet på grund av att en pant eller en borgen som har ställts som säkerhet för arrendeavtalet har försämrats och arrendatorn inte i tid har ställt en ny godtagbar säkerhet (8 kap. 14 § jordabalken).

Reglerna om när en anläggningsarrendator inte har något indirekt besittningsskydd finns i 11 kap. 4 § jordabalken.

Situationer när det indirekta besiktningsskyddet kan brytas

När jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn rätt till ersättning om det inte föreligger en besittningsskyddsbrytande grund.

Arrendatorn har inte rätt till ersättning när

  • han eller hon har åsidosatt sina förpliktelser i sådan omfattning att det inte är skäligt att fordra att jordägaren förlänger arrendeförhållandet
  • jordägaren gör sannolikt att arrendestället ska användas för ett annat ändamål än det som det är upplåtet för och jordägarens intresse av att förfoga över arrendestället för det andra ändamålet påtagligt överväger arrendatorns intresse av att arrendera vidare
  • jordägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet.

Reglerna om när en anläggningsarrendators indirekta besittningsskydd kan brytas finns i 11 kap. 5 § jordabalken.

Skadeståndet

Skadeståndet ska i skälig omfattning täcka arrendatorns förlust på grund av att arrendeförhållandet har upphört. En förlust för arrendatorn som har samband med att denna har bebyggt arrendestället eller har förbättrat det på annat sätt, ska bara beaktas om det följer av arrendeavtalet att arrendatorn har rätt att utföra arbetena.

Frågan om skadestånd prövas av domstol. En förutsättning för att frågan ska kunna prövas är att arrendatorn ansökt om medling i arrendenämnden med anledning av jordägarens uppsägning för avflyttning eller villkorsändring eller till följd av sin egen uppsägning för villkorsändring.
Senast ändrad: 2019-03-29

Avstående från besittningsskydd

Parterna kan avtala bort besittningsskyddet i arrendeavtalet. Villkoret är giltigt utan särskild dispens från arrendenämnden.