JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendetiden

Ett avtal om anläggningsarrende ska ingås på en bestämd tid som är minst ett år eller längre.

Bestämmer parterna att avtalet ska löpa tills vidare, räknas det ändå enligt en tvingande lagregel som ett avtal på fem år (11 kap. 2 § jordabalken).

Om en upplåtelse av anläggningsarrende gäller för arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år, räknas den som en upplåtelse av lägenhetsarrende (11 kap. 1 § jordabalken).

En upplåtelse av anläggningsarrende är inte bindande för längre tid än 50 år. Om arrendet ligger i ett område för vilket det finns en detaljplan, är avtalet som längst bindande i 25 år. Tidsbegränsningarna gäller inte när staten är upplåtare (7 kap. 5 § jordabalken).

Maximitiden räknas från den dag då parterna träffade avtalet och alltså inte från tillträdesdagen.

Avtalet blir inte automatiskt ogiltigt i och med att maximitiden överskrids, men både jordägaren och arrendatorn har då rätt att säga upp avtalet.

Sägs avtalet upp, upphör det att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen (8 kap. 4 § andra stycket jordabalken). Fardag är den 14 mars.
Senast ändrad: 2019-03-29