JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendeställets skick

Ett anläggningsarrende kan upplåtas i befintligt skick och arrendatorn är normalt skyldig att vårda arrendestället under arrendetiden.

Parterna kan fritt avtala om vilket skick arrendestället ska vara i vid tillträdet, under arrendetiden och när arrendatorn lämnar arrendestället.

Arrendeställets skick vid tillträdet

Det finns ingen lagregel som säger något om i vilket skick anläggningsarrendet ska vara vid tillträdet. Utgångspunkten är därför att ett anläggningsarrende upplåts i befintligt skick om inte parterna har avtalat något annat.

Arrendeställets skick under arrendetiden

Det finns ingen bestämmelse i jordabalken som reglerar anläggningsarrendatorns skyldighet att vårda och underhålla arrendestället. Enligt allmänna rättsprinciper är arrendatorn ändå skyldig att vårda arrendestället.

I avtalet kan parterna bestämma vem av dem som ska stå för underhållet under arrendetiden och i vilket skick arrendestället ska återlämnas. Nämns inget om skicket följer av allmänna rättsprinciper att arrendestället ska lämnas tillbaka i ursprungligt skick.

Vid fall av grov försummelse från arrendatorns sida kan arrenderätten förverkas (8 kap. 23 § jordabalken). 

 

 
Senast ändrad: 2019-03-29