JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendeavtalet

Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal. Reglerna om anläggningsarrende är till stor del dispositiva. När en regel är dispositiv är parterna fria att avtala i strid med den.

En upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jordägaren och arrendatorn har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendestället.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Avtalsvillkor som inte förts in i det skriftliga avtalet är inte giltiga. Även ändringar och tillägg måste ha skriftlig form för att gälla (8 kap. 3 § jordabalken).

Tvingande lagregler

Utgångspunkten är att reglerna om anläggningsarrende är tvingande (8 kap. 2 § jordabalken), men många av bestämmelserna är dispositiva.

Om parterna avtalar i strid med en tvingande bestämmelse måste jordägaren ändå rätta sig efter lagbestämmelsen. Arrendatorn däremot kan välja mellan att följa lagregeln eller att följa avtalsvillkoret.

Dispens från tvingande lagregler

Om parterna är överens om en avvikelse, och arrendenämnden godkänner denna - ger dispens - kan vissa av de tvingande lagreglerna sättas ur spel. Du kan läsa mer om förutsättningarna för att arrendenämnden ska medge dispens under "Dispens från tvingande lagregler".

Arrendenämnden kan godkänna följande avvikande villkor i ett avtal om anläggningsarrende:

När lagregeln är dispositiv kan parterna på egen hand komma överens om en avvikelse från bestämmelsen. Då behövs alltså inget beslut om dispens.

Vid anläggningsarrende är det till exempel tillåtet att i avtalet bestämma att arrendatorn inte ska ha något besittningsskydd. Villkoret behöver inte godkännas av arrendenämnden för att gälla.

Avtalets innehåll

Arrendeavtalet bör bland annat innehålla uppgifter

 • om parternas namn och kontaktuppgifter
 • om arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen
 • om hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet
 • om arrendetiden
 • om eventuell uppsägningstid
 • om förlängningstid vid utebliven uppsägning
 • om avgiften (eller annan motprestation). 

Den som inte är insatt i jordabalkens regler kan behöva hjälp av en advokat eller av en kunnig jurist.

Arrendenämnden tillhandahåller inte formulär för arrendeavtal.
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag definitionen på anläggningsarrende?

Anläggningsarrende definieras i 11 kap. 1 § jordabalken. Regeln om att avtal om anläggningsarrende ska upprättas skriftligt finns i 8 kap. 3 § jordabalken och bestämmelsen om att arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet finns i 8 kap. 1 § jordabalken.