JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arrendeavgiften

Det vanligaste är att avgiften är bestämd i pengar, men det är tillåtet att i stället ta ut ersättning i form av till exempel arbetsprestationer eller varor.

Om det framgår av avtalet får avgiften bestämmas efter ett allmänt tillämpat index.

När ska arrendeavgiften betalas?

Om parterna inte har avtalat något annat ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång (8 kap. 12 § jordabalken).

Rätt till nedsättning av arrendeavgiften

Arrendatorn har rätt till skäligt avdrag på arrendeavgiften

  • om arrendeställets area visar sig vara mindre än vad som framgår av arrendeavtalet (8 kap. 9 § jordabalken)
  • om arrendeställets ägor minskas eller försämras genom vattenflöde, jordras eller annan liknande händelse och arrendatorn inte är vållande till skadan (8 kap. 10 § jordabalken)
  • om en del av arrendestället frångår arrendatorn till exempel på grund av att ett annat förvärv har företräde (8 kap. 11 § jordabalken).

Deponera arrendeavgiften

Om arrendatorn anser sig ha rätt till ett avdrag på arrendeavgiften, kan arrendatorn deponera beloppet hos länsstyrelsen. Arrendatorn kan deponera den del av avgiften som han eller hon bedömer är ett skäligt avdrag (8 kap. 12 a och 12 b §§ jordabalken). 

Den som missbrukar rätten att deponera avgiften riskerar att förlora sin arrenderätt.

Preskription

Under pågående arrendeförhållande är preskriptionstiden för en fordran tio år om både jordägaren och arrendatorn är näringsidkare (2 § preskriptionslagen).

Om jordägaren är näringsidkare och arrendatorn är konsument, preskriberas jordägarens fordran i stället efter tre år. En anläggningsarrendator är normalt näringsidkare och preskriptionstiden under löpande arrendeförhållande blir då tio år (2 § preskriptionslagen).

När arrendeförhållandet har avslutats är preskriptionstiden två år för båda parter. Tiden räknas från den dag arrendatorn lämnade arrendestället. Parterna har här rätt att avtala om längre preskriptionstid (8 kap. 26 § jordabalken).

När är arrendeavgiften skälig?
Senast ändrad: 2019-03-29