JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vilken arrendetyp?

Jord kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende.

Det avgörande för vilket arrendeslag upplåtelsen ska räknas till är hur jorden ska användas.

Jordbruksarrende

En upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • En jordägare och en arrendator har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för jordbruksändamål. 
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen.

Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark är exempel på upplåtelser som kan vara jordbruksarrende.

Jordbruksarrende definieras i 9 kap. 1 § jordabalken.

Bostadsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som bostadsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.
 • Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är ett annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.

Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är en upplåtelse av mark för fritidshus.

Muntliga avtal som träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som bostadsarrenden, är giltiga som bostadsarrenden trots att avtalet är muntligt.

Bostadsarrende definieras i 10 kap. 1 § jordabalken.

Anläggningsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

En upplåtelse av mark för

 • bensinstation
 • kommersiellt driven skidanläggning
 • fabrik
 • lagerhus
 • eller vindkraftpark

räknas normalt som ett anläggningsarrende.

Upplåtelser för arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år räknas som lägenhetsarrende.

Muntliga avtal som träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som anläggningsarrenden, är giltiga som anläggningsarrenden trots att avtalet är muntligt.

Anläggningsarrende definieras i 11 kap. 1 § jordabalken.

Lägenhetsarrende

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt.

En upplåtelse av mark för

 • parkeringsplats utomhus
 • kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i
 • kajplats
 • lekplats
 • eller upplagsplats

räknas normalt som ett lägenhetsarrende.

Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande upplåtelser som lägenhetsarrende:

 • idrottsföreningars klubbhus
 • sjöbod för bad eller fritidsfiske 
 • jakthydda

Lägenhetsarrende definieras i 8 kap. 1 § andra stycket jordabalken.
Senast ändrad: 2019-03-29