JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dispens från tvingande lagregler

Arrendenämnden kan i vissa fall lämna dispens från tvingande lagregler. Arrendenämnden kan lämna dispens om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Lagen tillåter att nämnden lämnar dispens från den aktuella regeln.
  • Parterna har skrivit in vad som ska gälla i stället för den tvingande lagregeln i arrendeavtalet.
  • Det framgår uttryckligen av arrendeavtalet att ansökan om godkännande får ske hos arrendenämnden.
  • Ansökan har kommit in till arrendenämnden senast en månad efter det att parterna ingick avtalet.
  • Jordägaren har ett sakligt godtagbart skäl för att nämnden ska bevilja dispens.

Om arrendenämnden beviljar dispens, kommer det som parterna har avtalat att gälla i stället för det som följer av den tvingande lagregeln.

Beviljar arrendenämnden inte dispens, blir hela arrendeavtalet ogiltigt. Parterna kan undvika detta genom att skriva in i avtalet att det ska gälla i de delar som inte omfattas av dispensansökan om arrendenämnden inte skulle lämna dispens.

Om en dispensansökan kommer in för sent, avvisar arrendenämnden den. Hela avtalet blir då inte ogiltigt, men den eller de tvingande regler som parterna ville ha dispens att avvika ifrån, kommer att gälla i stället för avvikelserna. 

Exempel

Parterna har avtalat att arrendetiden ska vara tre år för ett gårdsarrende.

Arrendetiden blir då ändå fem år

  • om arrendenämnden inte beviljar dispens men parterna har avtalat att avtalet ändå ska gälla i de delar som inte omfattas av dispensen
  • om arrendenämnden avvisar dispensansökan för att den har kommit in till nämnden senare än en månad efter det att parterna ingick arrendeavtalet.

Överenskommelse om dispens under pågående arrendetid

Reglerna om dispens gäller också för överenskommelser som parterna ingår sedan arrendetiden har börjat löpa om överenskommelserna har anknytning till arrendeförhållandet.

Beviljar arrendenämnden dispens, blir en ändrings- eller tilläggsöverenskommelse som avviker från en tvingande lagregel giltig.

Om arrendenämnden inte beviljar dispens eller om dispensansökan kommer in för sent, blir överenskommelsen ogiltig men huvudavtalet löper vidare oförändrat.

Vem ska ansöka om dispens?

Antingen kan jordägaren eller arrendatorn ansöka eller så kan de ansöka gemensamt.

Var i lagen finns reglerna om dispens?

Reglerna om dispens finns i 8 kap. 2 § andra stycket jordabalken

Du hittar en uppställning över vilka tvingande regler som arrendenämnden kan bevilja dispens för under "Ärenden i arrendenämnden".
Senast ändrad: 2019-03-29

Ordlista

Avvisa

Arrendenämnden avvisar ett ärende när den av formella skäl inte kan pröva det. Så kan vara fallet när en ansökan kommer in för sent.